Home/Apparels/Denim Shirts/Denim Blue Full Sleeves Denim Shirt