Home/Apparels/Denim Shirts/Dark Blue Full Sleeves Denim Shirt