Home/Apparels/Denim Shirts/Dark Blue Half Sleeves Denim Shirt